Home   →   Statut

 

Statut Stowarzyszenia

 

ROZDZIAŁ PIERWSZY

Postanowienia ogólne

§ 1
Nazwa

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze w Poznaniu” i zwane będzie dalej „stowarzyszeniem”. Stowarzyszenie może zarówno w Polsce jak i w Niemczech używać niemieckiego tłumaczenia swojej nazwy.

§ 2
Siedziba

Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miasto Poznań.

§ 3
Udział stowarzyszenia w innych organizacjach

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działalności.

§ 4
Cel stowarzyszenia

Celem stowarzyszenia jest:
• wspieranie działalności dobroczynnej, edukacyjnej i kulturalnej oraz sportu
• wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, a w szczególności promowanie kontaktów handlowych, gospodarczych, społecznych oraz kulturalnych pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej, głównie pomiędzy Polską i Niemcami w regionie Wielkopolski
• wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy pomiędzy narodami, w szczególności rozpowszechnianie w Wielkopolsce informacji dot. europejskiej, głównie polskiej i niemieckiej kultury i gospodarki
• wspieranie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej w Wielkopolsce
• wspieranie komunikacji pomiędzy członkami stowarzyszenia oraz komunikacji z organami samorządowymi, organizacjami społecznymi, instytucjami kulturalnymi, edukacyjnymi i naukowymi, a także z mediami
•reprezentowanie interesów członków wobec podmiotów prywatnych oraz jednostek państwowych

§ 5
Realizacja celów Stowarzyszenia

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
• organizację spotkań członków, odczytów, seminariów lub konferencji
• organizację imprez szkoleniowych, kulturalnych oraz rekreacyjnych
• organizację imprez charytatywnych
• informowanie o europejskiej, a w szczególności polsko – niemieckiej współpracy gospodarczej i kulturalnej w celu promowania wizerunku i interesów regionu Wielkopolski
• współpraca z mediami
• nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów z lokalnymi organami decyzyjnymi oraz innymi kołami gospodarczymi w regionie, w szczególności z regionalnymi izbami gospodarczymi oraz regionalnym przedstawicielstwem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

 

ROZDZIAŁ DRUGI

Członkowie

§ 6
Rodzaje członkostwa

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§ 7
Członkowie zwyczajni

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, a także cudzoziemcy, których miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza nim, którzy w widoczny sposób uczestniczą w promowaniu współpracy europejskiej, a w szczególności współpracy polsko-niemieckiej, oraz aktywnie wspierają cele stowarzyszenia.
2. O przyjęciu osoby w poczet członków decyduje Zarząd uchwałą podjętą zwykłą większością głosów na podstawie pisemnej deklaracji członkostwa osoby zainteresowanej.
3. Od negatywnej uchwały zarządu przysługuje zainteresowanemu prawo wniesienia odwołania do zebrania członków, w terminie 14 dni od doręczenia uchwały.

§ 8
Członkowie wspierający

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała dodatkowe świadczenie na rzecz celów stowarzyszenia w wysokości nie niższej niż ustalona przez zebranie członków.
2. O przyjęciu członka wspierającego decyduje zarząd uchwałą podjętą zwykłą większością głosów na podstawie deklaracji zainteresowanej osoby.
3. Członkowie wspierający nie mają prawa głosu na zebraniach członków.

§ 9
Członkowie honorowi

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w pracę stowarzyszenia lub w inny sposób wybitnie zasłużyła się na rzecz polsko – niemieckiej współpracy gospodarczej w Wielkopolsce. Nadanie tego tytułu następuje na wniosek zarządu na mocy uchwały walnego zebrania członków. Członkowie honorowi nie uiszczają składek członkowskich.

§ 10
Prawa i obowiązki członków

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
• wykonania aktywnego i pasywnego prawa wyborczego do organów stowarzyszenia
• uczestnictwa w spotkaniach i imprezach stowarzyszenia (seminaria, konferencje, odczyty, itd.)
• współdecydowania o programie i realizacji celów statutowych stowarzyszenia poprzez uczestnictwo w spotkaniach stowarzyszenia oraz w podejmowaniu uchwał lub też poprzez własne inicjatywy uchwał
• kierowania wniosków do organów stowarzyszenia
• ocena działalności organów stowarzyszenia
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
• aktywnej pracy w stowarzyszeniu, propagowania jego programu i celów
• przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów stowarzyszenia
• regularnego płacenia składek i innych świadczeń obowiązujących w stowarzyszeniu.

§ 11
Zadania członka wspierającego

Członek wspierający jest zobowiązany do corocznego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów stowarzyszenia.

§ 12
Wygaśnięcie członkostwa

1. Członkostwo ustaje na skutek:
• dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie zarządowi, po uprzednim uregulowaniu zaległych składek członkowskich i innych zobowiązań w szczególności całości składki członkowskiej za rok bieżący.
• śmierci, utraty osobowości prawnej, wykreślenia z odpowiedniego rejestru,
• wykreślenia z listy członków w wyniku uchwały zarządu.
2. Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z listy członków może nastąpić wówczas, gdy członek nie spełnia wymagań ustawowych albo zalega z płatnością składek lub innych świadczeń na rzecz stowarzyszenia i pomimo wezwania świadczenia tego nie spełnia lub też w sposób zawiniony narusza inne obowiązki statutowe.
3. Uchwałę o wykreśleniu podejmuje Zarząd stowarzyszenia. Od uchwały tej członek może się odwołać do zebrania członków w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
4. Postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

 

ROZDZIAŁ TRZECI

Organy Stowarzyszenia

§ 13
Organy Stowarzyszenia

Organami stowarzyszenia są:
– zebranie członków
– zarząd
– komisja rewizyjna
– komitet doradczy
– kuratorium
– komisje powołane
– przez zebranie członków

§ 14
Kadencja / Wybór organów

1. Kadencja organów stowarzyszenia trwa 36 miesięcy, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej ¼ uprawnionych do głosowania. Na wniosek osoby uprawnionej do głosowania głosowanie może odbyć się w trybie tajnym po poparciu wniosku przez 1/3 biorących udział w głosowaniu. Członkowie komisji rewizyjnej wybierani są na okres jednego roku obrotowego.
2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka organów stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji skład osobowy tych organów jest uzupełniany na czas do momentu upłynięcia kadencji.

§ 15
Zebranie członków stowarzyszenia / prawo głosu / zwoływanie zebrań

1. Zebranie członków jest najwyższym organem stowarzyszenia.
2. W walnym zebraniu członków biorą udział:
• z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni (delegaci) oraz członkowie honorowi
• z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie organów członków wspierających, zaproszeni goście, o ile żaden z obecnym członków zwyczajnych nie wniesie sprzeciwu wobec obecności gości.
3. Członek stowarzyszenia może upoważnić do oddania głosu na zebraniu członków innego członka, przy czym upoważniony członek nie może przyjąć więcej niż trzech upoważnień.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania członków zawiadamiapisemnie zarząd, co najmniej na cztery tygodnie przed terminem zebrania.

§ 16
Rodzaje zebrań

1. Walne zebranie członków może być zwyczajne (raz w roku) lub nadzwyczajne.
2. Obradami kieruje prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.

§ 17
Nadzwyczajne zebranie członków

1. Nadzwyczajne zebranie członków zwołuje zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie komisji rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/4 członków zwyczajnych stowarzyszenia.
2. Zarząd jest zobowiązany z czterotygodniowym wyprzedzeniem zwołać nadzwyczajne zebranie członków w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
3. Nadzwyczajne zebranie członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18
Podejmowanie uchwał na zebraniu członków

Uchwały zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania, o ile statut nie przewiduje inaczej. W przypadku braku takiego kworum zarząd może ponownie zwołać zebranie, które jest ważne niezależnie od liczby obecnych członków uprawnionych do głosowania

§ 19
Kompetencje zebrania członków

1. Do kompetencji zebrania członków należy:
•określanie wysokości składek członkowskich oraz minimalnych świadczeń członków wspierających
•wybór i odwołanie zarządu oraz członków organów stowarzyszenia, o ile nie są oni określani przez zarząd
•udzielanie absolutorium zarządowi i komisji rewizyjnej
•wszelkie inne uchwały, które są wyraźnie określone w statucie lub obowiązującym prawie jako podlegające kompetencjom zebrania członków

Zarząd

§ 20
Skład zarządu

1. W skład zarządu wchodzi 5 członków. Na swoim pierwszym posiedzeniu zarząd wybiera spośród swego grona prezesa, wiceprezesa, członka zarządu do spraw organizacyjnych, sekretarza i skarbnika.
2. Prezes Zarządu Stowarzyszenia kieruje pracami zarządu. W przypadku równowagi głosów w głosowaniu głos Prezesa Zarządu liczy się podwójnie.
3. W razie długotrwałej niemożności sprawowania funkcji przez prezesa zarządu na okres ten jego obowiązki przejmuje wiceprezes wyznaczony przez pozostałych członków zarządu.
4. Zarząd zbiera się wówczas, gdy jest to konieczne, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
5. Zarząd działa na podstawie regulaminu zarządu uchwalanego przez komisję rewizyjną w oparciu o przygotowany przez zarząd projekt.
6. Zgromadzenie członków zwyczajnych stowarzyszenia może podjąć uchwałę o przyznaniu Członkom Zarządu Stowarzyszenia honorarium z tytułu pełnionej przez nich funkcji. Uchwała zostaje podjęta zwykłą większością głosów.

§ 21
Zlecanie prac osobom trzecim

Zarząd do prowadzenia spraw stowarzyszenia może zatrudniać pracowników i tworzyć biuro lub też zlecać prowadzenie biura firmie zewnętrznej. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać honorarium z tytułu pełnionej przez siebie funkcji.

§ 22
Reprezentacja stowarzyszenia i kompetencje zarządu

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności stowarzyszenia, o ile określone działanie nie jest w statucie lub z mocy prawa wyraźnie przypisane innemu organowi stowarzyszenia. Dwaj członkowie zarządu, z których przynajmniej jeden musi być przewodniczącym lub zastępcą przewodniczącego, reprezentują stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Do zakresu działania zarządu należy:
• zwoływanie zebrania członków
• określanie szczegółowych kierunków działania stowarzyszenia
• uchwalanie budżetu stowarzyszenia
• reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz
• zarządzanie majątkiem stowarzyszenia
• zakładanie komisji przygotowujących dla zarządu określone działania
• wszystkie inne sprawy, które z mocy statutu lub prawa nie należą do zakresu kompetencji innych organów stowarzyszenia.

§ 23
Posiedzenia zarządu

Posiedzenia zarządu zwołuje prezes z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 2 pozostałych członków zarządu lub komisji rewizyjnej w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wniosku.

Komisja rewizyjna

§ 24
Skład

Komisja rewizyjna składa się z 2 członków.

§ 25
Kompetencje komisji rewizyjnej

1. Komisja rewizyjna jako organ stowarzyszenia sprawuje ogólną kontrolę nad jego działalnością.
2. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:
• przeprowadzanie corocznej kontroli finansowej stowarzyszenia oraz sprawozdanie z tej kontroli na zwyczajnym zebraniu wspólników
• przedłożenie sprawozdania kontrolnego zarządowi z 14-dniowym wyprzedzeniem
3. Członkowie komisji rewizyjnej mogą być członkami Stowarzyszenia, nie mogą jednak pełnić innych funkcji w stowarzyszeniu.
4. Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

 

ROZDZIAŁ CZWARTY

Rada i Kuratorium

§ 26
Kuratorium

1. Na wniosek zarządu zebranie członków może zwykłą większością głosów wybrać na okres 3 lat kuratorium oraz przewodniczącego kuratorium.
2. Kuratorium składa się z osób (kuratorów) cieszących się poważaniem, także poza obszarem Wielkopolski i reprezentujących stowarzyszenie w kontaktach społecznych, nie posiadając jednak uprawnień do reprezentacji prawnej.
3. Kuratorium samodzielnie uchwala swój regulamin i obraduje wówczas, gdy uważa to za konieczne.

§ 27
Rada

1. Rada składa się z osób, którzy ze względu na posiadane kompetencje merytoryczne mogą podzielić się cennymi dla działalności stowarzyszenia uwagami. Jeśli zarząd uchwali zwołanie rady, jej członkowie zostaną jednogłośnie wybrani przez zarząd na okres 3 lat. Członkowie rady mogą być także członkami. Powinni oni uczestniczyć w corocznych zwyczajnych zgromadzeniach członków, przedstawiając swoje propozycje dotyczące działalności stowarzyszenia, jak również w odniesieniu do bieżącej pracy zarządu. Poza tym członkom rady nie przysługują żadne szczególne prawa w ramach stowarzyszenia.
2. Rada organizuje i koordynuje swoje prace samodzielnie. Samodzielnie wybiera również przewodniczącego rady. Jeśli rada uchwali swój regulamin, należy go przedłożyć zarządowi.

 

ROZDZIAŁ PIĄTY

Majątek

§ 28
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek stowarzyszenia pochodzi z następujących źródeł:
• składki członków
• dochody z ruchomości i nieruchomości stanowiących majątek stowarzyszenia
• subwencje
• darowizny
• pożyczki, spadki i zapisy testamentowe
• dochody z działalności statutowej
• dochody z udziału w spółkach i fundacjach
3. Uzyskany dochód może być wykorzystany na cele statutowe stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ SZÓSTY

Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia

§ 29
Zmiana statutu

1. Zmiany statutu wymagają uchwały zebrania członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Zmiany statutu wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego.

§ 30
Rozwiązanie stowarzyszenia

Rozwiązanie stowarzyszenia powoduje uchwała zebrania członków podjęta większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji i przeznaczenie majątku zlikwidowanego stowarzyszenia. Członkowie stają się likwidatorami, o ile na zebraniu członków rozwiązującym stowarzyszenie członkowie nie postanowią inaczej.