Kontakt

Wyłączenie odpowiedzialności.
1. Treść oferty prezentowanej w Internecie

Autor nie odpowiada za aktualność, poprawność, kompletność oraz jakość prezentowanych informacji. Zasadniczo wyklucza się możliwość roszczeń o odpowiedzialność wobec autora za szkody materialne i moralne wynikające z korzystania lub niekorzystania z prezentowanych informacji lub też wykorzystania błędnych lub niepełnych informacji, o ile autor nie zawinił rażącym lub zamierzonym niedbalstwem, na co dostępne są dowody. Wszelkie prezentowane oferty nie są wiążące. Autor zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez szczególnego zawiadomienia oraz do czasowego lub całkowitego wstrzymania publikacji.

2. Odniesienia i linki
W przypadku bezpośrednich oraz pośrednich odniesień do obcych stron internetowych (Hyperlinks), znajdujących się poza obszarem odpowiedzialności autora, obowiązek odpowiedzialności obowiązywałby jedynie w przypadku, gdy autor zna ich treść oraz posiada techniczną możliwość, aby uniemożliwić korzystanie w przypadku treści niezgodnych z prawem. Autor oświadcza niniejszym, że w momencie publikacji linków na stronach nie były zauważalne treści nielegalne. Autor nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt, treść oraz prawa autorskie stron połączonych linkiem oraz stron powiązanych. Dlatego też autor dystansuje się niniejszym od wszelkich treści stron połączonych linkiem oraz powiązanych, które zostały zmodyfikowane po załączeniu linków. Odnosi się to również do wszystkich linków oraz odniesień znajdujących się we własnej ofercie internetowej oraz do obcych wpisów w stworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych, spisach linków, listach mailingowych oraz we wszystkich innych formach baz danych, do których możliwy jest dostęp z zewnątrz. Za treści nielegalne, błędne lub niepełne, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania zaprezentowanych w taki sposób informacji, odpowiada jedynie podmiot oferujący stronę, na którą znajduje się odniesienie, a nie podmiot, który przy użyciu linków jedynie kieruje na daną publikację.

3. Prawa autorskie oraz prawo używania znaków zastrzeżonych
Autor dokłada wszelkich starań, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich użytych form graficznych, dokumentów dźwiękowych, wideo sekwencji oraz tekstów, wykorzystywać samodzielnie stworzone formy graficzne, dokumenty dźwiękowe, wideo sekwencje oraz teksty lub też pozbawione licencji formy graficzne, dokumenty dźwiękowe, wideo sekwencje oraz teksty. Wszelkie marki oraz znaki firmowe wymienione w ofercie internetowej, podlegające ew. ochronie przez osoby trzecie, podlegają w sposób nieograniczony postanowieniom obowiązującego prawa używania znaków zastrzeżonych oraz praw własności danego zarejestrowanego właściciela. Nazwanie danego znaku nie oznacza, że marka nie podlega ochronie przez prawa osób trzecich! Prawo autorskie w odniesieniu do obiektów opublikowanych i stworzonych przez autora przysługuje autorowi stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich form graficznych, dokumentów dźwiękowych, wideo sekwencji oraz tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez wyraźniej zgody autora. Wszystkie artykuły oraz treści strony, wyposażonej w łącznik na strony portali społecznościowych (facebook, twitter, google+), mogą być przeniesione do danego portalu. Zezwala się na przeniesienie tych treści.

4. Ochrona danych
Jeśli w ramach oferty internetowej istnieje możliwość podania danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), ich ujawnienie następuje po stronie Użytkownika całkowicie dobrowolnie. Dopuszcza się korzystanie i płatność za wszystkie oferowane usługi – o ile jest to technicznie możliwe do zrealizowania – również bez podania tych danych lub poprzez podanie danych zanominowanych lub pseudonimu. Nie zezwala się na korzystanie z danych kontaktowych w stopce redakcyjnej oraz w innych podobnych miejscach (np. adres pocztowy, nr telefonu i faksu oraz adresy mailowe) przez osoby trzecie w celach przesłania informacji, których przesłania podmiot się nie domagał. Zastrzega się prawo do podjęcia kroków prawnych skierowanych przeciwko nadawcom tzw. poczty spam w przypadku naruszenia ww. zakazu. 5. Moc prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której nastąpiło odniesienie na niniejszą stronę. Jeśli jakiekolwiek fragmenty lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadałyby w całości lub części obowiązującym przepisom prawa, także w wyniku zaistniałych zmian, nie narusza to pozostałych postanowień dokumentu co do jego treści oraz mocy obowiązywania.